Thêm tài khoản ngân hàng trên Airbnb mới nhất

Chọn thanh toán và chi trả

  • Chọn chi trả: Các bạn có thể thêm nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
  • Thêm phương thức chi trả

Các bạn điền thông tin Họ và tên, địa chỉ sau đó sẽ xác minh mã OTP tài khoản.

  • Tên Ngân hàng
  • Tên Chi nhánh
  • Tên Chủ Tài khoản
  • Số Tài khoản Ngân hàng
  • Swifi: Các bạn lên Google gõ Swift + mã ngân hàng sẽ ra

Sau đó Payoneer sẽ duyệt 1-2 ngày. Khi thành công Airbnb sẽ thông báo qua email cho bạn biết.